Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging

Bij deze nodigen wij u uit voor de Algemene ledenvergadering van Huurdersvereniging Gennep.
Hieraan voorafgaand is er een themabijeenkomst.
Dit jaar gaan we opnieuw in op het thema “Prestatieafspraken” waarbij we vooral informatie van u als huurder op willen halen.
Bovendien krijgt u een korte informatie over het Participatiefonds van De Koepel Grave.
De Algemene ledenvergadering en themabijeenkomst wordt gehouden op
maandag 12 maart 2018 om 20.00 uur, bij “4 Events”, Pica Mare Picardie 36 te Gennep.

Programma
20.00 – 20.05​Welkom door Marion Scholten
20.05 – 20.20​Presentatie Participatiefonds door Ed Kooger
20.20 – 20.30​Korte toelichting Prestatieafspraken en uitleg bordspel door Inez Kessels
20.30 – 21.05​Informatie ophalen via het bordspel
21.05 – 21.15 Gezamenlijke terugkoppeling
21.15 – 21.30 Pauze
21.30 – 22.15 Algemene ledenvergadering
22.15 Afsluiting met een hapje en een drankje

Deze avond hopen we ook u welkom te kunnen heten..

Met vriendelijk groet,
Namens het bestuur,

Cees De Roij, secretaris.

Agenda Algemene Vergadering
01 Opening
02 Mededelingen
03 Notulen 13 maart 2017
04 Jaarverslag 2017
05 Financieel jaarverslag 2017
Verslag kascontrole 2017. Dhr. Beelen en Mw. de Laat
Begroting 2018
Vaststellen contributie
Benoemen kascontrolecommissie
06 Activiteitenplan 2018
07 Bestuursverkiezing / rooster van aftreden
Het bestuur draagt Dhr. Jochems voor als nieuw bestuurslid
Mw. De Roij is aftredend en is herkiesbaar.
08 Formeren Werkgroep Prestatieafspraken
09 Rondvraag
10 Sluiting