Kort verslag ALV Huurdersvereniging Gennep (HVG)

d.d. 13 april 2023

Presentatie Klantreis 2.0: woningverbetering in stappen

Voorafgaande aan de ledenvergadering was Jolanda Martens, sociaal regisseur bij Mooiland, te gast. De aanleiding voor haar presentatie was het feit dat vorig jaar veel huurders uit de Prinsessenbuurt geklaagd hadden over de werkwijze bij de renovatie van hun woningen. Mede door het overleg hierover met HVG heeft Mooiland de Klantreis aangepast.
De Klantreis is een virtueel stappenplan, waarin de klant meegenomen wordt bij renovatie en sloop/nieuwbouw. Het is een sociaal plan, waar alle afspraken in staan. Een belangrijk verschil met de vorige Klantreis is dat Mooiland eerder in gesprek gaat met de bewoners. In het verleden werd er alleen een vragenlijst opgestuurd; nu krijgen zij bericht dat Mooiland langskomt om de mensen te bevragen. Iedereen ontvangt ook het projectvoorstel; het is wettelijk geregeld dat 70% van de bewoners (van tenminste 10 huizen) hiermee akkoord moet gaan voordat er tot uitvoering kan worden overgegaan.
Het sociaal plan staat op de website van Mooiland. Er is geen grote informatiebijeenkomst meer; wel vindt er nog een bezoek aan een modelwoning plaats. De bewoners wordt ook gevraagd mee te denken over onderdelen, bijvoorbeeld de kleuren. Tijdens de voorbereiding van het project wordt afgesproken hoe de bewoner zelf voorbereiding moet treffen (bijv. de keukenkastjes leeghalen). Een onafhankelijk bureau belt hoe het gegaan is. Mooiland kan dan kijken of er bijgestuurd moet worden. Ook tijdens de werkzaamheden vindt er een evaluatie plaats. Na de oplevering wordt het project gezamenlijk feestelijk afgesloten. Daarna is er opnieuw een evaluatiemoment.
De vragenlijst klanttevredenheid is verbeterd. Daarnaast heeft Mooiland voor een deel gekozen voor andere aannemers/onderhoudsbedrijven.

Enkele punten uit de Algemene ledenvergadering 

  • Gennep heeft geen uitzonderingspositie meer, maar hoort nu tot het werkgebied van Mooiland. Dit betekent dat Mooiland in Gennep meer kan gaan bouwen.
  • Er is een nieuwe schoonmaakploeg. In Gennep functioneert deze goed. Mochten er toch klachten zijn dan deze graag doorgeven aan HVG.
  • Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen met elkaar over Prestatieafspraken. Daarin staat wat de plannen voor het woningbeleid zijn voor het komende jaar. Naast de gemeente Gennep, Mooiland en HVG is sinds vorig jaar ook Destion hierbij betrokken. HVG heeft een actieve werkgroep Prestatieafspraken; deze werkgroep, die zeer waardevol is, bestaat uit ongeveer 10 mensen.
  • Marion Scholten en Marian Beelen zijn namens HVG vertegenwoordigd in het Koepeloverleg. Met vertegenwoordigers van andere huurdersorganisaties uit Noordoost Brabant behartigen zij de belangen van de huurders in hun woongebieden.
  • Het bestuur heeft daarnaast regelmatig overleg met Mooiland – waaronder de wijkconsulent en de technisch opzichter – , bewonerscommissies en dorps- en wijkraden.
  • HVG heeft vorig jaar verschillende cursussen gevolgd, onder meer over huisvestingsbeleid en Prestatieafspraken. 
  • Het financieel jaarverslag 2022 en de begroting 2023 zijn door de ledenvergadering goedgekeurd en de contributie is weer vastgesteld op € 0,00.
  • Na de aftreding van Jan Smulders en Cees De Roij, heeft Silvia Berends zich kandidaat gesteld als bestuurslid. Met algemene stemmen is de samenstelling van het nieuwe bestuur, bestaande uit Marion Scholten (voorzitter), Ingrid De Roij (penningmeester, Silvia Berends (secretaris), Marian Beelen en Joop Wolters, goedgekeurd. 
  • In 2024 bestaat HVG 25 jaar. Dit zal – uiteraard met de huurders – gevierd worden op zondag 14 april 2024.