Scenario’s lossen problemen sociale huursector niet op

Twee door het ministerie van Binnenlandse Zaken gemaakte scenario’s om de financiële problemen in de corporatiesector aan te pakken, zijn volstrekt onvoldoende. Dat schrijft de Woonbond in een brief aan de minister en de Tweede Kamer.

Bron: Getty Images 

De scenario’s zijn een reactie op een eerder onderzoek van drie ministeries. Hieruit bleek dat corporaties door de hoge belastingdruk (door de verhuurderheffing) miljarden tekort gaan komen om hun maatschappelijke taken op het gebied van nieuwbouw en verduurzaming te kunnen uitvoeren.

Hogere huren minder sociale huurwoningen

Vreemd genoeg bestaat één van de scenario’s uit het in stand houden van de hoge belastingdruk voor corporaties. Ook krijgen in dat scenario minder mensen toegang tot een sociale huurwoning door de inkomensgrenzen te verlagen. De huren gaan juist sneller omhoog in dit scenario. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Dit is de brand blussen met benzine. Het tekort aan betaalbare huur gaan we natuurlijk niet oplossen door minder mensen recht te geven op een betaalbare woning en door de huren sneller te verhogen. Onbegrijpelijk. Er is klaarblijkelijk een blinde vlek voor wat lage en middeninkomens kunnen betalen aan wonen.’

Vier jaar doormodderen

Het andere scenario gaat uit van het halveren van de verhuurderheffing, en de andere helft via gerichte subsidies terug te laten vloeien. De Woonbond begrijpt de ratio achter een dergelijke constructie, maar vindt het onbestaanbaar dat dit scenario er vanuit gaat dat dat dit pas na de komende kabinetsperiode in gaat. Winkels: ‘Dus in het beste geval laten we de wooncrisis nog vier jaar op zijn beloop. Dat kan een nieuw kabinet niet maken. Bijna alle partijen hadden het afschaffen van de verhuurderheffing in het programma staan. Nu vier jaar niks doen, terwijl de huren al hoog zijn en de wachttijden veel te lang, is geen optie.’

Actieagenda wonen

De Woonbond wijst in een brief aan de minister en Tweede Kamer op de Actieagenda wonen. In deze  brede maatschappelijke alliantie wordt gepleit om de verhuurderheffing af te schaffen en de middelen beschikbaar te stellen voor nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid. De Woonbond en Aedes stellen hierin gezamenlijk voor om een hernieuwd Sociaal Huurakkoord te sluiten om de woonlasten van de huurders te verbeteren. De maatschappelijke opgave bestaat niet alleen uit bouwen en verduurzamen, er is ook financiële ruimte nodig om de betaalbaarheid te verbeteren. De Woonbond pleit ervoor om deze maatschappelijke alliantie (inclusief de Woonbond) te betrekken bij de aankomende kabinetsformatie om de enorme woningnood en de woonlasten van huurders gezamenlijk aan te pakken.