Rutte IV wacht flinke klus

Samen met Hugo de Jonge als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) werken meerdere nieuwe ministers van Rutte IV aan ‘wonen’. Dat is hard nodig want woningnood, stijgende woonlasten en verduurzaming vragen daadkracht.

Bewindspersonen Wonen
V.l.n.r.: Hugo de Jonge (Minister Volkshuisvesting), Rob Jetten (Minister Klimaat en Energie), Carola Schouten (Minister Armoedebeleid), Maarten van Ooijen (Staatssecretaris VWS)

Grote zorg blijven de hoge woonlasten. In het regeerakkoord is te weinig aandacht voor betaalbaar wonen voor lage én middeninkomens. Zo gaat de eigen bijdrage voor huurders met huurtoeslag omhoog en spreekt het regeerakkoord van het verhogen van huurprijzen voor middeninkomens in een sociale huurwoning tot de ‘marktconforme’ hoge huur. Dat betekent dat middeninkomens fikse verhogingen riskeren tot ver boven de sociale huurgrens. De Woonbond maakt zich hierover zorgen en roept De Jonge op te voorkomen dat deze huurders financieel knel komen te zitten. Het recht op betaalbaar wonen moet centraal staan in het komende beleid. Is jouw huur te hoog? Laat het weten via het Meldpunt Huuralarm van de Woonbond. 

Middenhuur beschermen

Rutte IV wil ‘middenhuurwoningen’ huurprijsbescherming bieden. Dit maakt wonen voor middeninkomens betaalbaarder én houdt het rendabel voor beleggers om in deze woningen te investeren. Helaas is nu nog onduidelijk hoe De Jonge dit voornemen uitwerkt. De Woonbond pleit er voor om de huurprijsbescherming zoals die nu geldt voor de sociale huursector voor dit segment te hanteren.

Armoede tegengaan

Met Carola Schouten als minister voor Armoedebeleid. De Woonbond wijst er op dat veel huurders een te groot aandeel van hun inkomen kwijt is aan huur. En terwijl veel lage inkomens nu al niet rond komen, wil dit kabinet de eigen bijdrage (het bedrag waar huurtoeslagontvangers geen huurtoeslag voor ontvangen) nog eens verhogen. Hierdoor gaan lage inkomens er op achteruit. De Woonbond roept Schouten dan ook op bij haar collega’s te wijzen op de negatieve uitkomsten van dit soort beleid, waarmee armere huishoudens geraakt worden. 

Bouwen en isoleren woningen

Met het verdwijnen van de verhuurderheffing in 2023 krijgen woningcorporaties meer geld beschikbaar voor sociale nieuwbouw en verduurzaming. Met alleen meer geld is het woningtekort niet opgelost. Het kabinet moet ook het milieu ontzien en stikstofuitstoot terugdringen. Christianne van der Wal-Zeggelink is minister voor natuur en stikstof. Samen met klimaatminister Rob Jetten zoekt zij naar mogelijkheden om sneller en duurzamer woningbouw te kunnen realiseren. Dat dat hard nodig is blijkt ook uit het aantal oplopende meldingen bij de Woonbond. Kom jij financieel klem door de energierekening? Meldt dit bij de Woonbond via het Meldpunt Energiealarm.

Dak voor daklozen

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen vallen onder de verantwoordelijkheid van staatsecretaris Maarten van Ooijen. Aan hem de taak perspectief te bieden aan de vele daklozen in Nederland. Het CBS telde er in 2021 32.000 van hen. Hulpverleners vermoeden dat het daadwerkelijk aantal hoger ligt(externe link) dan de statistici kunnen turven.

Woonbond helpt

Dankzij meldingen van huurders en woningzoekenden heeft de Woonbond goed inzicht in de problemen die spelen. Daar spreekt de Woonbond politiek en beleidsmakers op aan. Ook vraagt de bond hiervoor aandacht via de pers. Jouw melding via Meldpunt Energiealarm of het Meldpunt Huuralarm helpen daarbij. Zit je om hulp verlegen en ben je lid van de Woonbond? Neem dan contact op met de Huurderslijn van de Woonbond voor passend advies.