Nieuwsbrief april 2020

Ook in deze moeilijke tijd ontvangt u onze nieuwsbrief met de Huurwijzer van de Woonbond. Hierin wordt onder andere ingegaan op de huurverhoging.
Vanwege alle maatregelen rondom de coronacrisis zijn veel mensen eenzaam. Mooiland heeft daarom ‘de Kletslijn’ geopend. Wilt u twee keer per week door een van de medewerkers telefonisch benaderd worden of kent u iemand die sociaal contact op prijs zou stellen? Laat dit weten via kcc@mooiland.nl of 088-4501010. Mooiland heeft ook laten weten sociaal om te gaan met bewoners die door de huidige omstandigheden financieel moeilijk zitten en een betalingsregeling nodig hebben. Meer informatie over de dienstverlening van Mooiland tijdens de coronacrisis is te vinden op onze website.

Duurzaamheid

Voorafgaand aan de ledenvergadering van 11 maart jongstleden zou Gijs Gerrits, programmamanager Duurzaamheid bij Mooiland, een themabijeenkomst over dit onderwerp presenteren. Het coronavirus gooide echter roet in het eten: Mooiland had vanwege de grote uitbraak in Noord- Brabant besloten dat hun medewerkers alleen nog thuis zouden werken. Uiteraard gaan wij, zodra het tij gekeerd is, Gijs Gerrits opnieuw uitnodigen. Op het moment dat deze nieuwsbrief gedrukt wordt kunnen wij nog niet zeggen wanneer dit zal zijn, maar wij zullen u hierover via de media en onze website op de hoogte brengen. Tijdens de avond komen belangrijke thema’s als energiebesparing en ‘van het gas af gaan’ aan de orde. Ook wordt er gesproken over klimaatadaptatie, de aanpassingen die nodig zijn door het veranderende klimaat. Duurzaamheid heeft uiteraard ook te maken met de keuze van materialen. Gijs zal deze avond de huurders meenemen in de trajecten die eraan komen, met hen van gedachten wisselen en vragen beantwoorden. Wij begrijpen dat het voor iedere individuele huurder belangrijk is wat dit voor hem/haar inhoudt en dat er veel vragen zullen zijn. Kom daarom naar deze informatieavond!

Prestatieafspraken

Sinds 2017 praat onze huurdersvereniging verschillende malen per jaar samen met de gemeente Gennep en Mooiland over allerlei aspecten omtrent wonen. Dit heeft geleid tot de zogeheten Prestatieafspraken betreffende duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Ook voor 2020 zijn deze afspraken gemaakt. Wij hebben met name aangedrongen op het feit dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen moeten zijn voor mensen met een laag inkomen, zorgvragers, statushouders en mensen die begeleid wonen. Een actieve werkgroep, bestaande uit huurders, zorgt voor input over de prestatieafspraken; de werkgroep vergadert 2 à 3 maal per jaar. Wilt u ook meepraten over zaken die belangrijk zijn voor u en uw omgeving? U bent van harte welkom!

Huurtoeslag

Tijdens de algemene ledenvergadering werden er vragen gesteld over de wijziging van de Wet op de huurtoeslag, die op 1 januari 2020 in werking is getreden. Wanneer uw huur in verhouding tot uw inkomen relatief hoog is, komt u soms in aanmerking voor huurtoeslag. Deze vraagt u aan bij de Belastingdienst. De toeslag voor als u alleen woont is maximaal € 368,- per maand en als u samenwoont maximaal € 321,- per maand. In 2020 komen meer mensen dan voorheen voor huurtoeslag in aanmerking.

De huur (kale huurprijs inclusief bepaalde servicekosten) die u betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven om huurtoeslag te kunnen aanvragen. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van uw omstandigheden. De Belastingdienst kijkt niet alleen naar de huurprijs, uw leeftijd en inkomen, maar ook naar uw vermogen. Woont u samen, dan tellen ook het inkomen en vermogen mee van uw toeslagpartner en medebewoners. Er is in 2020 geen harde inkomensgrens meer waarboven uw recht op huurtoeslag abrupt vervalt. De huurtoeslag bouwt langzaam af hoe hoger uw inkomen wordt. (bron: Consumentenbond).

Op onze website vindt u nog meer informatie over de huurtoeslaggrens en hoe u huurtoeslag kunt aanvragen.

Wat doet Huurdersvereniging Gennep voor u?

U kunt bij HVG terecht met al uw vragen over uw woonsituatie. Wat zijn de rechten en plichten van Mooiland, maar het is tevens belangrijk te weten wat uw eigen rechten en plichten zijn. Ook vragen over huurverhoging, duurzaamheid en leefbaarheid kunt u altijd aan ons stellen. Wij zijn de schakel tussen u en Mooiland. Vindt u bijvoorbeeld dat een klacht niet goed afgehandeld is, dan kunt u dat ons laten weten, zodat wij hierin kunnen bemiddelen.

Wij zijn de schakel tussen u en Mooiland. Vindt u bijvoorbeeld dat een klacht niet goed afgehandeld is, dan kunt u dat ons laten weten, zodat wij hierin kunnen bemiddelen.

Door deel te nemen aan de klankbordgroep en bouwvergaderingen, behartigen wij uw belangen bij groot onderhoud en renovatie. Dit gebeurt ook tijdens de overlegsituaties met Mooiland en de gemeente Gennep, die uiteindelijk uitmonden in de zogenoemde Prestatieafspraken (zie elders in deze nieuwsbrief).

HVG stimuleert en ondersteunt bewonerscommissies en organiseert met enige regelmaat themabijeenkomsten. Niet alleen onderwerpen als duurzaamheid en veiligheid komen aan de orde, maar ook zaken als huurbeleid, woningverbetering en ontwikkelingen bij Mooiland worden hier besproken.

Lid worden

Informatie over bovenstaande punten kunt u vinden op onze website, via de nieuwsbrieven, media en uiteraard tijdens onze ledenvergaderingen.
Hoe meer leden wij hebben, hoe sterker wij staan en hoe beter we voor uw belangen op kunnen komen. Het lidmaatschap is helemaal gratis. Nog geen lid? U kunt zich opgeven via onze website www.huurdersvereniginggennep.nl

Redactie en fotografie: Dorry Smeets Communicatie & Journalistiek