Prestatieafspraken 2020

Samen met de gemeente en Huurdersvereniging Gennep maakt
Mooiland graag duidelijke afspraken over beschikbare, betaalbare
en duurzame huurwoningen. Daarom maken we prestatieafspraken
voor de jaren 2020 – 2022. Deze afspraken richten zich per
gemeente op vijf thema’s: samenwerking, beschikbaarheid,
betaalbaarheid, duurzaamheid en de sociale opgave.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De komende jaren willen we voldoende sociale huurwoningen voor alle
doelgroepen aanbieden. We richten ons ook op de woonvraag van
bijzondere doelgroepen, zonder dat daarbij de kans van reguliere
woningzoekenden verminderd wordt.
Om de betaalbaarheid van huurwoningen te garanderen, houdt
Mooiland de komende jaren bijvoorbeeld minimaal 80% van de
woningvoorraad beschikbaar voor woningzoekenden die recht hebben
op huurtoeslag.

Duurzaamheid

We streven ernaar dat alle bewoners in 2050 een volledig CO2-neutraal
en klimaatadaptieve leefomgeving wonen. Mooiland wil haar
woningvoorraad naar een gemiddeld energielabel A in 2030. Dit kunnen
we niet alleen. Daarom blijven we duurzaam samenwerken met
bewoners, gemeenten en andere betrokken partijen.

Sociale opgave

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, willen vaak in hun
buurt blijven wonen. Wij zetten ons de komende jaren samen met
gemeenten en huurdersbelangenverenigingen in voor een leefbare
woonomgeving. Zo hebben we voor oudere bewoners een gratis
‘oppluspakket’. Door kleine aanpassingen in de woning kunnen
huurders vaak langer zelfstandig blijven wonen.